หน้าแรก | โครงการสำหรับน้องๆ

โครงการสำหรับน้องๆ

image

รับสมัครเยาวชนอาสาสมัครสวนสัตว์นครราชสีมา (Zoo Volunteer)

ฝ่ายให้การศึกษาสวนสัตว์นครราชสีมา เปิดรับสมัครเยาวชนที่มีความสนใจเข้าร่วมอบรมโครงการอาสาสมัครสวนสัตว์นครราชสีมา (Zoo Volunteer) รุ่นที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2553 โดยโครงการนี้เป็นโครงการที่มุ่งเน้นให้เยาวชนมีการฝึกทักษะและศึกษาเรียนรู้จากประสบการณ์จริง เพื่อพัฒนาตนเอง ฝึกปฏิบัติให้ทำได้ คิดเป็น ทำเป็น เกิดการใฝ่รู้อย่างต่อเนื่อง
ดูรายละเอียดข่าว